Carp24

A pontyhorgászat nem csak bojlishorgászat! Sokkal több...

Adatkezelési tájékozató

Carp24.hu – Online Horgászmagazin Adatkezelési tájékozató

 

A horgaszat.com weboldal használatának megkezdése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban "Felhasználó", figyelmesen olvassa el a WEBLAND Hungary BT. Felhasználási Feltételeit és Adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), valamint az alábbi feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli módosításaival, kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a WEBLAND Hungary BT.-vel és elfogadja a AT-t.

A WEBLAND Hungary BT. (a továbbiakban: "Szolgáltató") az AT jelentősebb változása esetén tájékoztatja Felhasználót, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Szolgáltató saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját, a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A Szolgáltató szolgáltatásának a változtatást követő további oldal használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A változtatás automatikus elfogadtatása az adatkezelési célok és az adatkezelésre jogosultak körét nem érinti, ahhoz az érintett ismételt hozzájárulása szükséges.

A Szolgáltató elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.


Személyes adatok

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Az Avtv. 3. §. szerint
(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli".

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi".

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adattovábbítás módja, azokban az esetekben, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja erre, online kapcsolat, heti gyakorisággal.

Az adattovábbítás a Felhasználókat nem érinti, a regisztrált és a használt szolgáltatás nem minősül adattovábbításnak. A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrálni kívánt weboldal elengedhetetlen részét képzi a Felhasználó által adott adatszolgáltatás, ez elöl elállhat. A Szolgáltató az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

A Szolgáltató weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthatnak elő az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A cookie-kat kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez, azonosításra használjuk. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Mint Felhasználó egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja a Szolgáltató részére, hogy e-mail címére rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez a regisztráció és a rendszer használatának egyik feltétele. A regisztráció törlése után is engedélyezi a Szolgáltatónak, hogy részére hírlevelet küldjön.

A Szolgáltató hatósági megkeresés esetén személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés jogszabályon alapul és céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbázis és irányelvek

A szolgáltatás nagy része kizárólag regisztráció után érhető el. Egyes szolgáltatások regisztráció nélkül is használhatók a Szolgáltató oldalain. A Szolgáltató az adatbázisba a felhasználói nevet, felhasználó jelszavát (csak kódolt formában), vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét rögzíti. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz.

Adatok tárolása és biztonsága

A szolgáltató megtesz minden óvintézkedést a rendszer biztonságos használatával és a továbbított elektronikus üzenetekkel szembeni fenyegetésekkel, amely tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Adatkezelő adatai, elérhetősége

WEBLAND Hungary BT.
Adószám: 21976887-1-06
Közösségi adószám: HU21976887
Cég-nyilvántartási szám: 06 06 014591
Levelezési cím: 6726 Szeged, Vedres u. 12. 1/5.
Bankszámlaszám: 12067008-00108707-00100006


Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-106177/2016.

Trakker pólók